Οικονομικές Καταστάσεις

Παρακάτω φαίνονται οι ισολογισμοί της MYNET για τα έτη 2014 & 2015